ഡൈ കാസ്റ്റിംഗ് സേവനത്തിലും പ്രൊഫഷണൽ ഡിസൈനും വികസനവുമുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രത്യേകത

102, നമ്പർ 41, ചാങ്‌ഡെ റോഡ്, സിയാജിജിയാവോ, ഹ്യൂമൻ ട Town ൺ, ഡോങ്‌ഗുവാൻ, ചൈന | + 86 769 8151 9985 | sales@hmminghe.com

ബഹുമതിയും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും

എച്ച് കെ മിംഗെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി ലിമിറ്റഡ് ബിസിനസ് ലൈസൻസ് ബിസിനസ് ലൈസൻസ് 2
എച്ച് കെ മിംഗെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി ലിമിറ്റഡ് ബിസിനസ് ലൈസൻസ് ബിസിനസ് ലൈസൻസ് 2
എച്ച് കെ മിംഗെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി ലിമിറ്റഡ് ബിസിനസ് ലൈസൻസ് ബിസിനസ് ലൈസൻസ് 1
എച്ച് കെ മിംഗെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി ലിമിറ്റഡ് ബിസിനസ് ലൈസൻസ് ബിസിനസ് ലൈസൻസ് 1
മിംഗെ ഒക്യുപേഷണൽ ഹെൽത്ത് ലൈസൻസ്
മിംഗെ ഒക്യുപേഷണൽ ഹെൽത്ത് ലൈസൻസ്
മിംഗെ ഐ‌എസ്ഒ 14001 സർ‌ട്ടിഫിക്കറ്റ്
മിംഗെ ഐ‌എസ്ഒ 14001 സർ‌ട്ടിഫിക്കറ്റ്
മിംഗെ കാസ്റ്റിംഗ് ISO9001 2015 സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
മിംഗെ കാസ്റ്റിംഗ് ISO9001 2015 സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
മിംഗെ എച്ച്കെ ഐടിഎഎഫ് 16949 സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
മിംഗെ എച്ച്കെ ഐടിഎഎഫ് 16949 സർട്ടിഫിക്കറ്റ്